Ծրագրեր


Հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար կենսագործունեության բոլոր ոլորտներում հավասար պայմանների ստեղծման ու հավասար հնարավորությունների ապահովման նպատակով իրականացվում են մի շարք ծրագրեր՝

  1. «Հաշմանդամներին պրոթեզաօրթոպեդիկ պարագաներով տեխնիկական միջոցներով ապահովում և դրանց վերանորոգում» ծրագիր, այդ թվում ձայնաստեղծ սարքերի տրամադրում և աչքի պրոթեզավորում. 
  2. «Հաշմանդամներին սայլակներով և լսողական սարքերով ապահովում» ծրագիր 
  3. «Բժշկասոցիալական և հոգեկան առողջության վերականգնման ծառայություններ» ծրագիր 
  4. «Տեսողությունը կորցրած հաշմանդամների համար հատուկ տառատեսակներով գրքերի տպագրության, տետրերի պատրաստման և «Խոսող գրքերի» ձայնագրության ծառայություններ» ծրագիր 
  5. «Մտավոր խնդիրներ ունեցող դեռահասների և երիտասարդների սոցիալ-վերականգնողական ծառայություններ» ծրագիր 
  6. «Հաշմանդամների մասնագիտական կողմնորոշման, աշխատանքային վերականգնման և խորհրդատվական ծառայություններ» ծրագիր